Jednotný patent: výhody a výzvy

01.06.2023

Patent je cenný súbor práv udelených osobám, organizáciám alebo obchodným spoločnostiam na zachovanie výlučných práv na vynálezy s cieľom maximalizovať svoj zisk z inovácie.

Keďže v roku 2022 bolo na Európskom patentovom úrade podaných viac ako 190 000 prihlášok, patenty sú veľmi užitočné pre množstvo individuálnych vynálezcov a spoločností v Európe.

Získanie patentu v Európe je relatívne náročný a nákladný proces, ktorý si vyžaduje, aby majiteľ patentu potvrdil platnosť svojho patentu v každom z členských štátov Európskeho patentového dohovoru, v ktorom chce uplatniť svoje práva.

Jednotný patent (angl. Unitary patent) a Jednotný patentový súd (angl. Unitary Patent Court) oproti tradičnému Európskemu patentu poskytujú jednoduchý, relatívne lacný a priamy prostriedok na potvrdenie platnosti patentu vo všetkých krajinách, ktoré jednotný patent ratifikovali.

Čo je jednotný patent a systém jednotného patentového súdu?

Systém jednotného patentu, ktorý bol spustený 1. júna 2023, umožní prístup k jednotnému patentu, platnému vo všetkých zúčastnených krajinách pomocou jedinej žiadosti podanej na Európsky patentový úrad (EPÚ).

Jednotný patentový súd (JPS) je súd, ktorý zahŕňa sudcov zo všetkých zúčastnených európskych krajín, ktorí predsedajú prípadom týkajúcim sa validácie jednotných patentov, porušovania práv a iných právnych záležitostí súvisiacich s jednotným patentovým systémom.

V prípade súdneho konania strany sporu predložia svoju sťažnosť, aby získali ďalšie informácie o krokoch, ktoré vedú k súdnemu konaniu. Po účasti na konaní Jednotný patentový súd vydá svoje rozhodnutie vo veci tak, ako by to urobil každý iný súd.

Aké sú výhody jednotného patentu?

Vzhľadom na to, že deklarovaným cieľom jednotného patentu je podporiť inovácie sprístupnením ochrany, prirodzene prináša množstvo predbežných finančných výhod. Medzi výhody nového systému patrí výrazné zníženie nákladov na národné validácie, výrazne nížené požiadavky na preklady a priebežné udržiavacie poplatky.

Jednoduchšia validácia

Štandardný európsky patent, ktorý raz udelí Európsky patentový úrad, musí byť stále validovaný vo všetkých krajinách, v ktorých sa žiada o ochranu, prostredníctvom národných patentových úradov. 

Poplatky a pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia. Naopak, v rámci jednotného patentového systému poskytuje jeden úkon ochranu vo všetkých zúčastnených krajinách, čím sa eliminuje potreba národných validácií.

Lacnejšie obnovenie

Udržiavanie jednotného patentu je tiež zjednodušené, keďže na udržanie patentu vo všetkých zúčastnených krajinách je potrebná jediná žiadosť o obnovenie a súvisiaci poplatok za podanie pri každom obnovovacom období, a nie samostatné obnovovanie v jednotlivých krajinách.

V záujme udržania primeraných nákladov EÚ stanovila poplatky za obnovenie platnosti na súčet štyroch krajín, v ktorých boli európske patenty v roku 2015 najčastejšie validované, a to Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Holandska.

Menej prekladov

Spolu s národnou validáciou sa pre každý štát, v ktorom sa žiada o pokrytie v rámci tradičného európskeho patentového systému, vyžadujú preklady. 

V súčasnosti sú všetky patentové prihlášky spracúvané na Slovensku alebo v Česku najskôr preložené napríklad z angličtiny do slovenčiny alebo z angličtiny do češtiny. Okrem toho si majitelia patentov často musia najímať miestneho patentového zástupcu.

Na rozdiel od početných prekladov potrebných na validáciu európskych patentov sa k žiadosti o jednotný účinok vyžaduje len jeden preklad: (v prípade prihlášok podaných v nemčine alebo vo francúzštine) alebo jeden úradný jazyk EÚ (v prípade prihlášok podaných v angličtine).

Po uplynutí prechodného obdobia šiestich až dvanástich rokov nebude potrebné dodávať žiadny preklad. Zavedie sa aj systém náhrad na pokrytie nákladov na preklad pre malé a stredné podniky, fyzické osoby, neziskové organizácie a výskumné organizácie a univerzity.

Okrem toho neexistuje žiadny oficiálny poplatok za počiatočnú žiadosť o jednotný účinok, hoci žiadatelia budú stále platiť obvyklé poplatky za podkladový európsky patent.

Aké sú nevýhody jednotného patentu?

Potenciálni žiadatelia o jednotný patent budú musieť zvážiť výhody v oblasti nákladov a efektívnosti v porovnaní s týmito nevýhodami:

Centrálny útok

Po prvé, a to je pravdepodobne najdôležitejšie, existuje značné riziko spojené s držbou jedného patentového práva pre viacero krajín. Ak konkurent úspešne napadne patent, obmedzenie alebo neplatnosť bude platiť vo všetkých zúčastnených krajinách.

Dokonca aj v prípade, že sa nárok na porušenie, ktorý je základom napadnutia platnosti, týka národného patentu platného len v jednej krajine, charakter jednotného patentu „všetko alebo nič“ môže viesť k zrušeniu napadnutého jednotného patentu v celom rozsahu.

To je v príkrom rozpore so štandardným európskym patentom, ktorý poskytuje súbor samostatných národných patentov, čím sa jednotlivé národné práva navzájom izolujú. Úspešné napadnutie tradičného európskeho patentu v jednej krajine nemá právny účinok na tú istú inováciu v žiadnej inej krajine.

Strata flexibility

V podobnom duchu môže ucelenosť jednotného patentového práva viesť k neschopnosti patentových zástupcov štruktúrovať svoje portfóliá podľa jednotlivých krajín.

V rámci súčasného európskeho patentového systému môžu majitelia patentov obmedziť svoje nároky alebo sa zdržať žiadosti o registráciu v určitých členských štátoch, aby sa vyhli spochybneniu zo strany existujúceho národného majiteľa patentu. Klasický európsky patentový systém teda poskytuje vyšší stupeň flexibility ako jednotný patent. Dodatočnou výhodou je, že flexibilita národnej prihlášky môže tiež znížiť budúce náklady na obnovu.

Územná platnosť

Ako bolo uvedené vyššie, jednotný patentový systém ešte neratifikovali všetci signatári. Územná platnosť jednotného patentu sa však po jeho udelení nezmení. To znamená, že tí, ktorí si jednotný patent osvoja medzi prvými, získajú ochranu len v krajinách, v ktorých je systém platný v čase udelenia ich patentov, a to aj vtedy, keď ho neskôr ratifikuje viac signatárov.Jednotný patent a systém Jednotného patentového súdu je jednoznačne inovácia, ktorá bude prínosom pre rôznych ľudí. Svoju cestu k získaniu patentovej ochrany odporúčame začať hlbšou rešeršou na doplnenie informácií a odborným poradenstvom od patentového zástupcu.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa odhaduje, že vaša inovácia má dobrú trhovú hodnotu, patent môže byť skvelou voľbou, ktorá vám pomôže maximalizovať zisk.


Obrázky: Daniel DumbravaTowfiqu barbhuiyaAnastasia Nelen, Den Meyersdrown_ in_city