Fráza týždňa – Uphill battle

29.06.2023

Dostali ste v práci zadanie, nad ktorým si už dlho lámete hlavu a jeho vypracovanie je náročné? Po anglicky by ste povedali, že ide o naozajstný uphill battle.

Anglickú frázu uphill battle môžete použiť na opísanie niečoho, čo pre vás predstavuje neľahkú výzvu alebo úlohu, pri ktorej musíte prekonať množstvo prekážok.

Výraz sa začal používať začiatkom 19. storočia a predpokladá sa, že vznikol počas napoleonských vojen pre označenie ťažkých konfliktov, ktoré sa v tom čase odohrávali.

Do slovenčiny by sme mohli frázu uphill battle preložiť ako "ťažký boj". Označuje situáciu alebo úlohu, ktorá je ťažká, náročná alebo si vyžaduje veľké úsilie, no mala by sa dať vyriešiť.

Ak sa napríklad niekto snaží zmeniť zaužívanú kultúrnu alebo spoločenskú normu, možno povedať, že bojuje "uphill battle". Podobne, ak sa podnik snaží vstúpiť na trh, na ktorom dominujú silní konkurenti, tiež sa to môže považovať za "uphill battle".

Tento výraz zdôrazňuje náročnosť úlohy, ale znamená aj vytrvalosť, odolnosť a odhodlanie, pretože často zahŕňa boj s nepriazňou osudu alebo nepriaznivými podmienkami.


Príklady použitia anglickej frázy uphill battle:

"Learning a new language from scratch can be an uphill battle."

Veta vyjadruje, že učenie sa úplne nového jazyka od základov si vyžaduje značné úsilie, pretože môže ísť o náročný proces.


"The politician faced an uphill battle in gaining public trust after the scandal."

Tu sa poukazuje na to, že pre politika bolo po škandále náročné získať si späť dôveru a podporu verejnosti.


"I've been trying to quit smoking, but it's been an uphill battle."

V tomto kontexte rečník rozpráva o svojich problémoch pri pokuse prestať fajčiť.


"For the underprivileged students, getting a quality education can be an uphill battle."

Z tejto vety vyplýva, že študenti zo znevýhodneného prostredia môžu v dôsledku rôznych sociálno-ekonomických faktorov čeliť značným prekážkam a ťažkostiam pri prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu.


"I've been trying to get my boss to approve my project, but it's been an uphill battle."

Zamestnanec vyjadruje svoje ťažkosti pri získavaní súhlasu na svoj projekt od svojho šéfa. Naznačuje, že presvedčiť šéfa bola náročná úloha, ktorá si vyžadovala značné úsilie a vytrvalosť.