Politika kvality spoločnosti Otago


Politika kvality spoločnosti Otago

Spoločnosť Otago s. r. o. je poskytovateľom odborných prekladateľských služieb. Naším poslaním je pomáhať firmám a organizáciám úspešne podnikať v medzinárodnom prostredí.

V spoločnosti Otago uplatňujeme tieto zásady politiky kvality:

Klienti

Kvalita pre nás znamená naplnenie dohodnutých požiadaviek zákazníkov.

Zákazník má právo na produkt v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.

Prekladateľské služby poskytujeme v zmysle normy ISO 17100.

Jednou z hlavných priorít v našej spoločnosti je neustále zlepšovanie sa.

Hodnotami spoločnosti sú dôvera, udržateľnosť, integrita a tímová práca.

Kvalitu poskytovaných služieb dosahujeme sledovaním, hodnotením a zlepšovaním výkonových parametrov procesov.

Zamestnanci

Priebežné vzdelávanie, rešpektujúce vzťahy a komunikácia so zamestnancami a primerané oceňovanie pracovného výkonu sú základom pre kvalitné pracovné podmienky našich zamestnankýň a zamestnancov.

Obchodní partneri

S obchodnými partnermi pracujeme na profesionálnej úrovni so snahou o dlhodobú udržateľnosť.

Infraštruktúra a technológie

Podporujeme nasadenie nových technológií prínosných pre zamestnankyne a zamestnancov spoločnosti, našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Okolité prostredie a spoločnosť

Dbáme na trvalo udržateľný dopad našich aktivít na životné prostredie a spoločnosť.

Spolupracujeme s profesijnými organizáciami, ktoré pôsobia v prekladateľskom a so vzdelávacími inštitúciami v tejto oblasti.

Vedenie spoločnosti sa hlási k dodržiavaniu uvedených zásad, plneniu zákonných požiadaviek a k neustálemu zlepšovaniu systému manažérstva kvality.

Politika kvality spoločnosti Otago je záväzná pre všetky zamestnankyne, zamestnancov a zmluvné spolupracovníčky a spolupracovníkov.