Preklady finančných a ekonomických textov

Presné čísla a jasné vyjadrovanie sú alfou a omegou pri preklade ekonomických textov. Spoľahnite sa na precízne preklady od špecialistov v oblastiach auditu či poisťovníctva.

Odborníci na oblasť ekonomických textov

Preklady ekonomických, finančných či daňových textov pripravujú odborníci s rokmi skúseností a odborným vzdelaním. Naši ekonomickí prekladatelia rozumejú odbornej terminológii. Môžete sa spoľahnúť na precíznosť a správnosť prekladu.

Jednoznačná terminológia 

Zrozumiteľnosť a súlad s národnou alebo medzinárodnou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov ekonomických textov. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že terminológia v prekladoch je v súlade s IFRS, GAAP či so zákonom o účtovníctve.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme súčasne skoordinovať viacerých prekladateľov a revízorov. Finančné či ekonomické texty tak preložíme aj v krátkych termínoch.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Môžete sa spoľahnúť, že váš preklad je v dobrých rukách.

Váš obsah v bezpečí

Využívame moderné technológie znižujúce riziko úniku citlivých informácií a naši prekladatelia sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

Moderné technológie vo váš prospech

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo opakujúce sa časti textu. Z preloženého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady sú tak aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.

Prekladáme v týchto jazykoch

Ekonomické texty najčastejšie prekladáme z a do slovenčiny. Medzi najčastejšie ďalej patria preklady z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny, z cudzích jazykov do maďarčiny, poľštiny, ukrajinčiny alebo chorvátčiny.

Vďaka desiatkam preverených prekladateľov ekonomických textov zabezpečujeme preklady aj do ďalších jazykov.

Cenová ponuku na mieru

Reagujeme do 30 minút.

Od auditu po poisťovníctvo

 • audítorské správy
 • výročné správy
 • postupy interných auditov
 • účtovné závierky
 • daňové priznania
 • faktúry
 • bankové výpisy
 • úverové zmluvy
 • finančné výkazy
 • finančné výkazy podľa IFRS
 • finančné výkazy podľa US GAAP
 • investičné prospekty
 • poistné podmienky