• O prekladoch

Preklady patentov: výzvy a príležitosti

Michal Kmeť
10.05.2023
  3 min
Model bielej molekule na sivom pozadí

Presný preklad patentu je nevyhnutný na zabezpečenie rešpektovania duševného vlastníctva a ochrany pred konkurenciou a napodobeninami. V čom sú však preklady patentov jedinečné a na aké aspekty treba pri práci na preklade patentu pamätať?

Čo je to patent?

Možno ste už počuli o patentoch: na prvý pohľad zložitý pojem, ktorý môže vyvolávať predstavu dlhých súdnych sporov o určenie „autorstva“ úspešného nového vynálezu. Patent je skutočne mimoriadne dôležitý právny titul, ktorý v mnohých prípadoch môže rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu spoločnosti.

V tomto texte píšeme najmä o technickom type patentových prekladov, ktorý si podobne ako právne preklady vyžaduje rôzne základné zručnosti a znalosti. V dôsledku toho sú preklady patentov rovnako dôležité: chyba v preklade patentu by totiž mohla otvoriť dvere súdnym sporom a spôsobiť obrovské hospodárske straty.

Patentová ochrana

Vo všeobecnosti môžeme patent definovať ako právny dokument, ktorý udeľuje majiteľovi výhradné právo vyrábať, predávať alebo používať konkrétny vynález na určité obdobie.

Veľmi konkrétne, patent umožňuje vynálezcovi zabezpečiť si vlastníctvo svojho nápadu, aby bol chránený pred napodobeninami, kópiami a konkurenciou. Udelením patentu môže vynálezca účinne vylúčiť akúkoľvek inú osobu z uvádzania vynálezu na trh na obdobie 20 až 25 rokov.

Získanie patentu

Patent tradične udeľuje patentový úrad krajiny, v ktorej vynálezca podáva žiadosť, po preskúmaní vynálezu a jeho súladu so zákonnými požiadavkami. Na Slovensku o patentov rozhoduje Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu. Po udelení patentu musí vynálezca platiť ročný poplatok za jeho udržanie v platnosti.

Patent je preto dôležitým nástrojom ochrany duševného vlastníctva, ktorý vynálezcom umožňuje monetizovať svoje vynálezy bez rizika, že ich využijú iní. To zároveň podporuje inovácie a výskum, keďže vynálezcovia sú motivovaní investovať čas a zdroje do vývoja nových technológií a výrobkov.

Je tiež dôležité poznamenať, že patent je vo všeobecnosti platný len na národnej úrovni. Ak by teda slovenský vynálezca chcel, aby bolo autorstvo jeho nápadu uznané aj v inom štáte, musel by podať novú prihlášku na patentovom úrade zahraničnej krajiny.

Alternatívne môžu európski vynálezcovia podať patentovú prihlášku na Európsky patentový úrad, ktorý poskytuje ochranu duševného vlastníctva v 38 európskych štátoch.

Možno si spomínate na niektoré známe právne bitky o vlastníctvo patentov. Napríklad dlhý a komplexný príbeh spoločnosti Amazon o ich patente na „one-click“ alebo spoločnosti Nintendo, ktorá zaplatila pokutu 30 mil. USD za použitie kľúčových častí 3D technológie a mohli by sme menovať desiatky ďalších významných sporov.

Ako sa vyhnúť chybám v prekladoch patentov?

Preklady patentov kľúčové pre zabezpečenie presnosti patentu v zahraničí. Ako sme už spomenuli, chyba v preklade patentu môže mať vážne následky vrátane porušenia práva duševného vlastníctva majiteľa a straty obchodných príležitostí pre spoločnosť.

Chyby pri výklade: preklad patentov si v prvom rade vyžaduje výbornú znalosť platných zákonov a predpisov, a to tak v krajine pôvodu, ako aj v cieľovej krajine. Nesprávny výklad právnej normy by mohol viesť k nepresnému opisu vynálezu a nesprávnej patentovej ochrane.

Chyby v porozumení technickému jazyku: preklad patentu si vyžaduje dôkladnú znalosť technického jazyka príslušného odboru. Prekladateľ, ktorý úplne nerozumie technickej terminológii, môže preložiť termín nepresne alebo použiť nevhodné slovo, čím sa opis vynálezu stane nejasným alebo v najhoršom prípade dokonca nesprávnym.

Formátovacie chyby: patenty majú špecifickú štruktúru a formátovanie. Ak preklad správne nedodrží požadovaný formát, môže to spôsobiť zmätok pri interpretácii dokumentu.

Vzhľadom na to, čo sme doteraz rozobrali, je zrejmé, že prekladateľ patentov bude musieť byť v prvom rade odborníkom v oblasti, ktorej sa týka, inak hrozí, že nesprávne preloží špecifickejšie časti patentu.

Samozrejme, patentový prekladateľ bude musieť dokonale poznať aj právne systémy oboch krajín, aby mohol vyhotoviť preklad, ktorý spĺňa právne požiadavky.

Ako sa vyhnúť chybám v prekladoch patentov?

Aké sú špecifiká patentový prekladov?

Presnosť

Na začiatok, patenty sú veľmi presné a podrobné právne dokumenty, preto musia byť preložené presne a dôsledne. Musí sa používať jasný a presný jazyk, aby sa zabezpečilo verné zachytenie významu pôvodného textu.

Technická terminológia

Ako sme už spomenuli, preklady patentov si vyžadujú aj dôkladnú znalosť technickej oblasti a špecifickej používanej terminológie.

Právna terminológia

Patent je právny dokument, ktorý musí byť vyhotovený v súlade so zákonom. Preklad preto musí byť v súlade s konkrétnymi právnymi požiadavkami krajiny, v ktorej je patent podaný. Dôležité je tiež zohľadniť prípadné rozdiely medzi zákonmi krajín, v ktorých bol patent podaný, a krajín, v ktorých sa prekladá.

Dôvernosť a bezpečnosť

Nakoniec netreba zabúdať, že preklad patentu je dôverný postup, ktorý si vyžaduje rešpektovanie súkromia a dôvernosti údajov o patente. Všetky subjekty zapojené do práce na preklade patentov preto počas procesu prekladu musia zabezpečiť ochranu a bezpečnosť prekladaných textov.

Získajte spoľahlivé preklady patentov ešte dnes, kontaktujte nás.

Foto: D koi

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager