• Zaujímavosti

Jednotný patent: výhody a výzvy

Otago
04.07.2023
  4 min

Patent je cenný súbor práv udelených osobám, organizáciám alebo obchodným spoločnostiam na zachovanie výlučných práv na vynálezy s cieľom maximalizovať svoj zisk z inovácie.

Keďže v roku 2022 bolo na Európskom patentovom úrade podaných viac ako 190 000 prihlášok, patenty sú veľmi užitočné pre množstvo individuálnych vynálezcov a spoločností v Európe.

Získanie patentu v Európe je relatívne náročný a nákladný proces, ktorý si vyžaduje, aby majiteľ patentu potvrdil platnosť svojho patentu v každom z členských štátov Európskeho patentového dohovoru, v ktorom chce uplatniť svoje práva. 

Jednotný patent (angl. Unitary patent) a Jednotný patentový súd (angl. Unitary Patent Court) oproti tradičnému Európskemu patentu poskytujú jednoduchý, relatívne lacný a priamy prostriedok na potvrdenie platnosti patentu vo všetkých krajinách, ktoré jednotný patent ratifikovali.

Čo je jednotný patent a systém jednotného patentového súdu? 

Systém jednotného patentu, ktorý bol spustený 1. júna 2023, umožní prístup k jednotnému patentu, platnému vo všetkých zúčastnených krajinách pomocou jedinej žiadosti podanej na Európsky patentový úrad (EPÚ). 

Jednotný patentový súd (JPS) je súd, ktorý zahŕňa sudcov zo všetkých zúčastnených európskych krajín, ktorí predsedajú prípadom týkajúcim sa validácie jednotných patentov, porušovania práv a iných právnych záležitostí súvisiacich s jednotným patentovým systémom.

V prípade súdneho konania strany sporu predložia svoju sťažnosť, aby získali ďalšie informácie o krokoch, ktoré vedú k súdnemu konaniu. Po účasti na konaní Jednotný patentový súd vydá svoje rozhodnutie vo veci tak, ako by to urobil každý iný súd.

Aké sú výhody jednotného patentu?

Vzhľadom na to, že deklarovaným cieľom jednotného patentu je podporiť inovácie sprístupnením ochrany, prirodzene prináša množstvo predbežných finančných výhod. Medzi výhody nového systému patrí výrazné zníženie nákladov na národné validácie, výrazne nížené požiadavky na preklady a priebežné udržiavacie poplatky.

Prístroj na označenie cestovného lístka.

Jednoduchšia validácia

Štandardný európsky patent, ktorý raz udelí Európsky patentový úrad, musí byť stále validovaný vo všetkých krajinách, v ktorých sa žiada o ochranu, prostredníctvom národných patentových úradov. 

Poplatky a pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia. Naopak, v rámci jednotného patentového systému poskytuje jeden úkon ochranu vo všetkých zúčastnených krajinách, čím sa eliminuje potreba národných validácií.

Lacnejšie obnovenie

Udržiavanie jednotného patentu je tiež zjednodušené, keďže na udržanie patentu vo všetkých zúčastnených krajinách je potrebná jediná žiadosť o obnovenie a súvisiaci poplatok za podanie pri každom obnovovacom období, a nie samostatné obnovovanie v jednotlivých krajinách.

V záujme udržania primeraných nákladov EÚ stanovila poplatky za obnovenie platnosti na súčet štyroch krajín, v ktorých boli európske patenty v roku 2015 najčastejšie validované, a to Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Holandska.

Farebné písmena abecedy na modro-ružovom pozadí.

Menej prekladov

Spolu s národnou validáciou sa pre každý štát, v ktorom sa žiada o pokrytie v rámci tradičného európskeho patentového systému, vyžadujú preklady. 

V súčasnosti sú všetky patentové prihlášky spracúvané na Slovensku alebo v Česku najskôr preložené napríklad z angličtiny do slovenčiny alebo z angličtiny do češtiny. Okrem toho si majitelia patentov často musia najímať miestneho patentového zástupcu.

Na rozdiel od početných prekladov potrebných na validáciu európskych patentov sa k žiadosti o jednotný účinok vyžaduje len jeden preklad: (v prípade prihlášok podaných v nemčine alebo vo francúzštine) alebo jeden úradný jazyk EÚ (v prípade prihlášok podaných v angličtine).

Po uplynutí prechodného obdobia šiestich až dvanástich rokov nebude potrebné dodávať žiadny preklad. Zavedie sa aj systém náhrad na pokrytie nákladov na preklad pre malé a stredné podniky, fyzické osoby, neziskové organizácie a výskumné organizácie a univerzity.

Okrem toho neexistuje žiadny oficiálny poplatok za počiatočnú žiadosť o jednotný účinok, hoci žiadatelia budú stále platiť obvyklé poplatky za podkladový európsky patent.

Aké sú nevýhody jednotného patentu?

Potenciálni žiadatelia o jednotný patent budú musieť zvážiť výhody v oblasti nákladov a efektívnosti v porovnaní s týmito nevýhodami:

Točité schodište

Centrálny útok

Po prvé, a to je pravdepodobne najdôležitejšie, existuje značné riziko spojené s držbou jedného patentového práva pre viacero krajín. Ak konkurent úspešne napadne patent, obmedzenie alebo neplatnosť bude platiť vo všetkých zúčastnených krajinách.

Dokonca aj v prípade, že sa nárok na porušenie, ktorý je základom napadnutia platnosti, týka národného patentu platného len v jednej krajine, charakter jednotného patentu „všetko alebo nič“ môže viesť k zrušeniu napadnutého jednotného patentu v celom rozsahu.

To je v príkrom rozpore so štandardným európskym patentom, ktorý poskytuje súbor samostatných národných patentov, čím sa jednotlivé národné práva navzájom izolujú. Úspešné napadnutie tradičného európskeho patentu v jednej krajine nemá právny účinok na tú istú inováciu v žiadnej inej krajine.

Tlmič motocykla.

Strata flexibility

V podobnom duchu môže ucelenosť jednotného patentového práva viesť k neschopnosti patentových zástupcov štruktúrovať svoje portfóliá podľa jednotlivých krajín.

V rámci súčasného európskeho patentového systému môžu majitelia patentov obmedziť svoje nároky alebo sa zdržať žiadosti o registráciu v určitých členských štátoch, aby sa vyhli spochybneniu zo strany existujúceho národného majiteľa patentu. Klasický európsky patentový systém teda poskytuje vyšší stupeň flexibility ako jednotný patent. Dodatočnou výhodou je, že flexibilita národnej prihlášky môže tiež znížiť budúce náklady na obnovu.

Pole s lesom v pozadí.

Územná platnosť

Ako bolo uvedené vyššie, jednotný patentový systém ešte neratifikovali všetci signatári. Územná platnosť jednotného patentu sa však po jeho udelení nezmení. To znamená, že tí, ktorí si jednotný patent osvoja medzi prvými, získajú ochranu len v krajinách, v ktorých je systém platný v čase udelenia ich patentov, a to aj vtedy, keď ho neskôr ratifikuje viac signatárov.

Jednotný patent a systém Jednotného patentového súdu je jednoznačne inovácia, ktorá bude prínosom pre rôznych ľudí. Svoju cestu k získaniu patentovej ochrany odporúčame začať hlbšou rešeršou na doplnenie informácií a odborným poradenstvom od patentového zástupcu. 

Vo všeobecnosti platí, že ak sa odhaduje, že vaša inovácia má dobrú trhovú hodnotu, patent môže byť skvelou voľbou, ktorá vám pomôže maximalizovať zisk.

Obrázky: Daniel DumbravaTowfiqu barbhuiyaAnastasia NelenDen Meyersdrown_ in_city

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager